Både rättigheter och skyldigheter – inför värnplikt!

ccIndividualistisk egoism och karriäristers egenintresse ska inte styra Sveriges öden när det kommer till vårt gemensamma försvar. Värnplikt är vägen framåt, mot ett starkare försvar, menar Christian Carlsson, vice ordförande för (KDU).

Försvarsmaktens problem att fylla våra svenska förband har lett till att regeringens utredare Annika Nordgren Christensen föreslagit att värnplikten ska återinföras. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser sedan tidigare att värnplikt i kombination med kontrakterade soldater behövs för att säkerställa försvaret av Sverige och vi välkomnar att vår försvarspolitik nu ser ut att vinna mark. När frivilligheten kompletteras med plikt får vi både yrkessoldaternas professionalitet och möjlighet att öva med fullskaliga förband. Att det vore bra om värnplikt återinförs i någon form anser dessutom 72 procent av svenska folket enligt DN/Ipsos, vilket visar på det starka stöd som fortfarande finns för värnplikten.

Trots försvarets stora behov och det folkliga stödet för värnplikt är KDU det enda borgerliga ungdomsförbundet som idag förespråkar värnplikt. Det till skillnad från de liberala förbunden MUF, LUF och CUF. Joar Forssell (LUF) har exempelvis, tillsammans med Mårten Roslund (Grön Ungdom), beskrivit värnplikt som ”ett långtgående övergrepp” ochstatligt förmynderi”. Det har gnällts om att värnplikten innebär avsteg från individers egenintresse och ”föredragna karriär”. Andra förväntas försvara friheten.

Protesterna förvånar inte. Frivilligförsvaret är från början ett liberalt prestigeprojekt och de liberala resonemangen är dessvärre talande för tidsandan. Det är de egna rättigheterna som står i centrum, men inte skyldigheterna eller för den delen ansvar som sträcker sig längre än till sig själv. Vi i KDU vänder oss mot den inställningen. Vi anser att alla medborgare har en självklar moralisk skyldighet att ställa upp för sina medmänniskor och försvara vårt fria samhälle. Det är därför rätt att den skyldigheten också återspeglas i lagen i form av värnplikt, om det är vad som krävs för att säkerställa försvaret av Sverige.

Som medborgare i vårt land har man både rättigheter och skyldigheter, och att försvara sina medmänniskor och samhällets fortsatta existens, är en sådan självklar skyldighet och plikt. Sverige behöver kraftigt höjda försvarsanslag och medlemskap i Nato, men också ett personalförsörjningssystem som klarar av att bemanna vårt försvar. Individualistisk egoism och karriäristers egenintresse ska inte styra Sveriges öden när det kommer till vårt gemensamma försvar. Istället är värnplikt i kombination med kontrakterade soldater vägen framåt, mot ett starkare försvar av Sverige och människorna som bor här – av friheten, demokratin och människovärdet.

Christian Carlsson, Vice ordförande KDU Sverige

Debattartikeln Smålänningen (11/10):

varnplikt

Sverige ska bli friare och tryggare

”Min drivkraft är att göra Sverige till ett friare och tryggare land. KDU ska därför gå till borgerlig motoffensiv mot socialister och liberaler för att underlätta i vanliga människors vardag.”

Sverige står inför stora utmaningar. Migrationskrisen och det omfattande flyktingmottagandet under de senaste åren har medfört att en realistisk migrationspolitik och mer ambitiös integrationspolitik, är viktigare än någonsin. Skolresultaten vittnar om att vi behöver en skola med bättre lärare, ordning och kunskap i fokus. Stora reformer behövs på arbetsmarknaden för att fler ska få jobb. Utanförskapet och brottsligheten måste bekämpas med kraft. Ordningen i Sverige måste återställas.

Det är inte konstigt att människor känner oro inför utvecklingen, men om vi möter de stora utmaningarna med en borgerlig högerpolitik för frihet, ansvar och trygghet samt mer av samhällsgemenskap, då är ett bättre Sverige möjligt.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är det självklara alternativet för alla borgerliga ungdomar som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, de idéer och den människosyn som historiskt har gjort vårt land starkt. Det gör oss till Sveriges viktigaste ungdomsförbund. När KDU i höst väljer ny ordförande, efter Sara Skyttedal, ber jag därför om medlemmarnas förtroende att fortsätta leda förbundet framåt.

Min drivkraft är att göra Sverige till ett friare och tryggare land. KDU ska därför gå till borgerlig motoffensiv mot socialister och liberaler för att underlätta i vanliga människors vardag. Sänkta skatter, valfrihet inom skola och barnomsorg samt bättre villkor för landets företagare så att fler kan få jobb ger frihet och trygghet. Det skapar förutsättningar för starkare familjer.

För att vi ska kunna leva våra liv i frihet och planera vår framtid behöver vi även känna att tryggheten finns där och fungerar. Den ska finnas i våra egna bostadsområden, och i hela Sverige. KDU ska därför fortsätta att vara en borgerlig bastion för en rättspolitik med rättvisa i fokus. Vi kräver 10 000 fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och vi kommer inte att svika i frågan om att vara tuff mot terrorismen. KDU kommer också fortsätta att arbeta för ett starkare försvar av Sverige i form av ökade försvarsanslag, medlemskap i Nato och ett personalförsörjningssystem som klarar av att säkerställa försvarsförmågan.

Sverige står som sagt inför stora utmaningar, men de är till för att övervinnas. Jag vill att KDU ska vara den borgerliga höger som ger svenska folket framtidstron tillbaka. Vi kan göra det, därför att vi vet att om vi värnar våra traditionella värderingar och för en offensiv politik för mer frihet och trygghet – då är också ett starkare Sverige möjligt.

Christian Carlsson

Vice ordförande för KDU Sverige

Kandiderar till förbundsordförande

Läs debattartikeln i Enköpings-Posten: KDU: Sverige ska bli friare och tryggare 

Christian Carlsson – kandidat till KDU-ordförande

cc_logotyp_2016

Jag kandiderar till förbundsordförande

Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal har meddelat att hon inte ställer upp för omval i samband med riksmötet i oktober, och processen med att välja hennes efterträdare pågår därför nu för fullt.
Det är med stor stolthet, glädje och tacksamhet som jag konstaterat att KDU Skåne, KDU Stockholm, KDU Västernorrland och KDU Värmland redan nu har valt att offentliggöra sina nomineringar av mig till ny förbundsordförande. Jag vill härmed bekräfta att jag accepterar nomineringarna och kandiderar till förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Det är absolut inte någon lätt uppgift att vara ordförande för ett politiskt ungdomsförbund, och särskilt inte att efterträda Sara Skyttedal. Det är därför med stor ödmjukhet som jag beslutat mig för att kandidera till förbundsordförande, men jag är samtidig övertygad om att jag är rätt person att leda KDU framåt, att bygga organisationen stark inför valet 2018 och att vinna nya segrar åt förbundet.

KDU – det borgerliga alternativet till höger

KDU ska fortsätta att vara ett modigt, kaxigt och relevant förbund. Vi ska vara det självklara alternativet för borgerliga ungdomar till höger i svensk politik, för alla som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, idéer som historiskt har gjort vårt samhälle starkt.

Det ska vara tydligt att KDU är det bästa borgerliga förbundet på bred front. Det betyder inte att vi ska synas lika mycket i alla frågor, men vi behöver flytta fram positionerna och synas mer inom vissa områden. Det är viktigt för att vi ska vinna ökat förtroende bland borgerliga sympatisörer, men också för att fler medlemmar ska känna att de stimuleras, får utlopp för sitt engagemang och vill fortsätta att engagera sig för KDU.

Det ska också vara tydligt att KDU är ett borgerligt alternativ till höger i svensk politik som förenar värden som frihet, ordning och trygghet med socialt ansvar och stort engagemang för samhällets utsatta.

Vi ska vara den borgerliga höger som ger svenska folket framtidstron tillbaka – och det är vi i KDU som kan göra det, därför att vi vet att om vi möter de stora utmaningarna med mer av borgerlig politik – för frihet, ansvar och trygghet och mer av gemenskap, då är ett starkare Sverige möjligt.

Min agenda för ett bättre Sverige 

1. KDU ska gå till borgerlig motoffensiv på familjepolitikens område, med en politik som ger frihet och skapar förutsättningar för starkare familjer. Väl fungerande familjer, gemensam värdegrund och samhällsgemenskap är fundamentet för det goda samhället.

2. Vi ska stå upp för valfriheten i välfärden, sänkta skatter, fri företagsamhet och ökad frihandel samt bedriva en arbetsmarknadspolitik som ger små företag möjlighet att växa sig starka och fler människor chansen att gå från utanförskap till arbete. KDU ska bedriva en politik som stärker Sveriges konkurrenskraft i förhållande till omvärlden.

3. KDU ska arbeta för en skola med ordning och kunskap i fokus. Vi behöver bättre lärare, rektorer och skolledarskap, mer tid till undervisning, bättre kunskapskontroller och ett återupprättat föräldraansvar. Vi ska ex. arbeta för utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare, ordningsbetyg och nolltolerans mot mobbing och kränkande beteende.

4. Vi ska vara en borgerlig bastion för en rättspolitik med rättvisa i fokus, med krav på fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och bättre brottsofferstöd, men under min tid som ordförande kommer KDU också att presentera flera nya kraftfulla förslag för att bekämpa den organiserade brottsligheten, det förödande utanförskapet och den sociala oron i våra förorter.

5. KDU ska föra en realistisk migrationspolitik och en ambitiös och långtgående integrationspolitik. Vi ska vara en politisk kraft som tar migrations- och integrationsutmaningarna på allvar, vars mål inte är att ställa olika samhällsgrupper mot varandra – utan som tvärtom syftar till att de som invandrat till Sverige tar till sig av våra västerländska värderingar, identifierar sig som svenskar och blir en del av det svenska samhället och vår samhällsgemenskap.

6. Vi ska göra tydligt att KDU är berett att vidta varje nödvändig åtgärd, för att möta hotet från islamistiska jihadister och deras terror. IS sympatisörer har valt att göra sig till vårt samhälles och hela den västerländska civilisationens fiender, de är att betrakta som landsförrädare och vi ska göra allt som står i vår makt för att krossa både den Islamiska staten och deras terrorism. Under mitt ledarskap kommer KDU inte att svika svenska folket i frågan om att vara tuff mot terrorismen, och inte heller de kristna i Mellanöstern och européer som drabbats av IS terror eller fruktansvärda folkmord.

7. KDU ska ta strid för en försvarspolitik som vittnar om att Sverige och människorna som bor här är värt att försvara. KDU ska alltid förespråka ett starkt försvar, därför att vi lever i en ofullkomlig värld och därför att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av friheten, demokratin och människovärdet.

8. Vi ska utveckla vår politik för ett reformerat EU, som fokuserar rätt och som låter de nationella parlamentens inflytande stärkas. Mot bakgrund av Storbritanniens val att lämna EU ska KDU också vara pådrivande för att de kommande avtalen mellan Storbritannien och EU i så stor utsträckning som möjligt främjar handel och ekonomiskt utbyte. Det vinner inte bara Storbritannien på utan också Sverige och resten av EU:s medlemmar, det gör Europa starkare.

9. KDU ska fortsätta att intensivt försvara jämställdheten. Verklig jämställdhet handlar om människors lika värde, lika möjligheter och rätten att utvecklas och förverkliga sin potential oavsett kön. Det handlar om att både kvinnor och män ska bemötas med respekt. Jämställdheten hotas dock från flera håll, från radikala vänsterfeminister som genom kvotering är beredda att frångå principen om lika möjligheter oavsett kön för att på så vis uppnå en slags falsk jämställdhet mellan de stora kollektiven, den hotas från islamister och andra som upprätthåller hederskultur och förtryck i flera av våra förorter och den hotas från personer som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp. KDU ska ta strid för verklig jämställdhet, och vi ska göra det på alla dessa fronter.

10. KDU ska vara en positiv kraft som verkar för ett värderingsskifte i vårt land, ett värderingsskifte som förändrar hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor. Vi ska arbeta för ett värderingsskifte som gör att fler inte enbart känner ansvar för sig själv utan också för sina medmänniskor och att fler erkänner sitt eget och andras värde oavsett vad vi presterar. Det handlar om ett värderingsskifte som kan bidra till att pressa tillbaka den psykiska ohälsan bland unga och som leder till ett varmare Sverige fullt av solidaritet och gemenskap – fritt från socialism.

Christian_democrat

KDU – en starkare organisation

Politik är inte enbart en kamp om idéer, det är också en kamp om kommunikation och organisation. En stark organisation med många medlemmar gör det roligare att vara medlem i ett förbund som KDU, men det är också fullständigt avgörande för att långsiktigt kunna påverka Sverige politiskt, och för att människor ska uppfatta att vi har den bästa politiken.

Som förbundsordförande är det viktigt att förstå att i KDU så är det organisatoriska ledarskapet lika viktigt som det politiska. Som ordförande ska man leda det dagliga arbetet på rikskansliet, man ska leda förbundsstyrelsens arbete framåt, inspirera styrelsens ledamöter och utskotten till att göra ett bra jobb, stärka distrikten och få medlemmarnas engagemang att blomstra.

Som ordförande för KDU vill jag stå för ett aktivt och närvarande ledarskap. Jag vill ta till vara på styrkorna och engagemanget hos förbundets medlemmar för att vi på så vis ska få ut så mycket som möjligt av förbundets potential. Det ska vara roligt att vara engagerad i KDU och vårt arbete ska präglas av framåtanda, optimism, stark sammanhållning och vi-känsla.

En viktig uppgift under min tid som ordförande kommer att vara att fokusera på återväxten. Det finns massor av unga talanger i KDU. Med mentorsprogram, spetsutbildningar och uppmuntran vill jag att alla dessa talanger att utvecklas och att deras engagemang ska fortsätta att blomstra. Jag vill också att förbundsstyrelsens ledamöter ska inkluderas på ett sätt som gör att de känner likadant inför sin egen utveckling och sitt engagemang.

Den viktigaste uppgiften under min tid som ordförande kommer att vara att rusta vår organisation stark och leda förbundet inför och under den kommande valrörelsen. KDU ska då vara en vital del av Kristdemokraternas valrörelse i hela landet. Vi ska arbeta aktivt för att stärka KDU:s inflytande i partiet och för att stötta unga KDU:are som vill kandidera för Kristdemokraterna i valet, men vi ska framförallt arbeta hårt för att bygga upp en armé av valarbetare som är redo att bära Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna till valseger och framgång i valet 2018.

Det är som sagt med stor ödmjukhet som jag beslutat mig för att kandidera till förbundsordförande, men jag är övertygad om att jag är rätt person att leda KDU framåt, att bygga organisationen stark inför valet 2018 och att vinna nya segrar åt förbundet. Därför kandiderar jag till att bli förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Nu hoppas jag på ditt förtroende, ditt stöd betyder mycket och jag hoppas också att du väljer att visa ditt stöd för min kandidatur.

Tillsammans ska vi göra både Sverige och KDU starkare!

Christian Carlsson, vice förbundsordförande för KDU Sverige

Fakta och meriter:

Namn: Christian Carlsson, 29 år

Födelseort: Karlstad, Värmland

Bor: Bromma

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet (2012)

Jobb: Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Nuvarande uppdrag: Vice ordförande för KDU, ersättare i KD:s partistyrelse och gruppledare för KD i Utbildningsnämnden i Stockholm

Bakgrund i KDU:

Jag har varit aktiv i KDU på lokal- och distriktsnivå sedan valet 2002. Vår lokalavdelning vann utmärkelsen årets lokalavdelning under min tid som ordförande för KDU Carlstad och jag blev utsedd till årets organisatör för mitt arbete som distriktsordförande för KDU Stockholms stad. Sedan 2009 har jag ingått i KDU:s förbundsstyrelse. Jag utsågs då snabbt till försvarspolitisk talesperson av förbundsstyrelsen som då leddes av Charlie Weimers och Ebba Busch Thor. Jag har därefter under olika perioder varit ansvarig för förbundets organisation, bostadspolitik, migration och integration samt utbildningspolitik. Vice ordförande har jag varit sedan jag valdes till andre vice ordförande under Aron Modigs tid som ordförande, 2011-2013. Förste vice ordförande har jag varit under Sara Skyttedal sedan 2013 och det är jag fortfarande. Under den här tiden har jag representerat KDU i Kristdemokraternas partistyrelse. Jag ledde också arbetet med att ta fram KDU:s organisationsutredning efter valet 2014, ett dokument som nu successivt håller på att implementeras i förbundet.

cc_2016.png

 

Sara Skyttedal slutar som ordförande

  

Min vän och kollega Sara Skyttedal har meddelat att hon slutar som ordförande för KDU i samband med riksmötet i oktober. Det har varit fantastiskt roligt att vara vice ordförande under Saras tid som ordförande och jag är tacksam över att under så lång tid ha fått möjlighet att arbeta nära henne.

Idag har min vän och kollega Sara Skyttedal meddelat att hon slutar som KDU:s ordförande i samband med riksmötet i oktober. Det har varit fantastiskt roligt att vara vice ordförande under Saras tid som ordförande och jag är tacksam över att under så lång tid ha fått möjlighet att arbeta nära Sara, först i KDU:s förbundsstyrelse under Charlie Weimers (2009-2011), sedan i KDU:s presidium under Aron Modig (2011-2013) och nu under Saras tid som ordförande. 

Sara har gjort sig känd för att vara en modig politiker och vass kommunikatör, och hon har också vunnit många viktiga politiska segrar under sin tid som ordförande. Hon gick före när det kommer till den nödvändiga omläggningen av svensk migrationspolitik, hon såg till att KDU bidrog till att Ebba Busch Thor valdes till partiledare för Kristdemokraterna, hon var pådrivande när KD skrotade Decemberöverenskommelsen (DÖ) och med henne som ordförande har KDU utvecklats till att ha aktivitet i hela landet. Det tillsammans med Saras omfattande närvaro i media är verkligen imponerande och något att känna stolthet över, för Sara men också för alla oss andra i KDU. 

Stort tack för allt du gör och allt du betyder för KDU, Sara. Nu ser vi till att de sista månaderna tillsammans i KDU:s förbundspresidium blir de bästa. Sedan ser jag fram emot att fira ditt framgångsrika ordförandeskap, riktigt ordentligt!

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Familjens frihet måste stärkas

CCSverige behöver en politik för starkare familjer och ett värderingsskifte. Det skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Svenska traditioner och högtider är en styrka för vårt samhälle. De för oss närmare varandra, skänker glädje och en känsla av samhörighet som stärker samhällsgemenskapen.

Högtider kan samtidigt bli en obehaglig påminnelse om det egna hemmets brister för alla de barn som växer upp med problem hemma. Inte ens julen upplevs alltid en glädjens högtid för alla barn. Ett tecken på det är att trycket på stödsamtal hos Bris var rekordhögt under jullovet 2015. Antalet kontakter med barn som sökte stöd uppgick till 1 300 stycken, vilket var en ökning med hela 40 procent jämfört med 2014.

Den utbredda psykiska ohälsan bland unga är ett stort problem som många familjer lider av. Sedan början av 1990-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats och självmorden hos dem mellan 16 och 24 år har nått den högsta nivån på 25 år, enligt statistik från SCB och Socialstyrelsen.

KDU har därför välkomnat de senaste årens satsningar på fler vårdplatser och kortade köer i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Sverige måste samtidigt gå till botten med varför så många unga människor mår dåligt.

Det kan naturligtvis finnas­ flera olika skäl, men de flesta­ barn som söker stöd uppger­ att oron beror på bråk och konflikter­ inom familjen. Det kan exempelvis­ handla om alkoholmissbruk­ inom familjen­, men också om stress över familjens ekonomi. Bråk om tid och pengar­ är ett alltför vanligt förekommande problem i vårt land, och ofta är det faktiskt dessa bråk som uppges vara orsaken när föräldrarelationer faller samman.

För att förebygga bråk om tid och pengar behövs en kraftfull politik för starkare familjer i Sverige, en politik som underlättar och gör skillnad i många människors vardag. Det handlar om sänkta skatter och valfrihet i barnomsorgen för att skapa utrymme i människors privatekonomi, flexibilitet och mer tid för barnen.

Med den rödgröna regeringen rör sig Sverige dock i fullt motsatt riktning.

I och med vårdnadsbidragets avskaffande och den ökade kvoteringen av föräldraförsäkringen, står det fullständigt klart att dagens familjepolitik inte syftar till att underlätta i människors vardag, utan istället till att styra över den. För varje dag som går försvagas vårt samhälle på grund av den familjefientliga politik som bedrivs. Det behövs därför en borgerlig motoffensiv med nya radikala förslag, som stärker landets familjer och familjens frihet.

Sverige behöver dock inte enbart starkare familjer, utan också ett värderingsskifte, om hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor. Det handlar om att få fler att erkänna sitt eget och andras, lika och okränkbara värde, oavsett vilka vi är eller vad vi presterar.

Det handlar om att få fler att förlika sig med sina egen och andras ofullkomlighet, det vill säga att få fler att inse att upplevda förväntningar om perfektion på livets alla områden när det kommer till karriär, föräldraskap, i relation till vänner och partner, faktiskt inte är en särskilt realistisk förväntansbild, men att vi människor är värdefulla ändå.

Sunda normer och värderingar om dygder, etik och människosyn behöver i högre grad överföras. Det handlar inte alls om någon påtvingande moralism – endast om insikten att kännedom om dygder och etik kan hjälpa människor att leva rätt, och därmed också fungera som bålverk mot depression och nedstämdhet.

Den borgerliga vänster som tror att normlöshet och normkritik är vad Sverige behöver, har fel. Det rotlösa och normlösa samhället är i dubbel bemärkelse ett värdelöst samhälle, och motmedlet är en renässans för den kristna och västerländska människosyn som landet historiskt har vilat på.

Om Sverige ska stå starkt i framtiden behövs både en politik för starkare familjer och ett värderingsskifte i vårt land.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Läs debattartikeln i Tidningen Dagen (17/3): Familjens frihet måste stärkas

Släpp lös bostadsboomen

CCDet är fullt möjligt att få fart på bostadsbyggandet, så att företagens konkurrenskraft stärks och fler människor får en bostad att kalla sitt hem, men då behövs flera stora förändringar. Den första är att byta regering. Sverige behöver mer av borgerlig bostadspolitik – och vi har inte råd att vänta till 2018.

Bostadsbristen håller enskilda människor och tillväxten tillbaka. Det ska inte vara så att unga människor tvingas tacka nej till utbildningsplatsen man drömt om, eller att företag går miste om kvalificerad arbetskraft, för att det inte finns bostäder. Orsaken till dagens situation är lång tid av sönderreglerad bostadsmarknad och Alliansen inledde därför den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Sedan 2012 har vi sett hur bostadsbyggandet ökat, men det räcker inte. För oss som inte tillhör den fackliga generationen som med enkelhet kan få en lägenhet av facket, är det fortfarande för svårt att skaffa en egen bostad och regeringen måste inse att mer behöver göras. Istället har bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) fått reformtakten att fullständigt stagnera.

Sveriges utmaningar på bostadsmarknaden är tudelade. Vi behöver dels skapa bättre förutsättningar att finna bostad för socialt och ekonomiskt utsatta. Modellen ”Bostad först” bör användas för att underlätta för hemlösa med missbruksproblematik och modulbostäder kan vara ett sätt att hantera den utmaning som följer av det omfattande flyktingmottagandet, men vi måste också bli bättre på att bygga för låginkomsttagare inom ramen för ordinarie byggprojekt. Därför behövs nu en fördjupad diskussion om ”social housing” och om hur man annars kan erbjuda det stöd som krävs för att möta de utmaningar vi står inför.

Vi behöver dels också riva upp regleringar på bostadsmarknaden för att släppa lös den bostadsboom som Sverige behöver. Mer lägesanpassade hyror skulle göra det mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter och det skulle få fart på byggandet. Vår uppmaning till svenska politiker är därför att våga släppa på hyresregleringens hårda tyglar. Med en skyddsregel skulle effekten av hyreshöjningar i samband med en successiv övergång till marknadshyror dämpas, samtidigt som utbudet av bostäder skulle öka – fler människor skulle kunna få ett hem.

Det behöver bli mer lönsamt med hyresfastigheter, billigare att bygga bostäder och planprocessen behöver gå fortare. Det befintliga bostadsbeståndet behöver utnyttjas bättre och vi behöver skapa förutsättningar för fler att spara till ett eget boende. Man bör exempelvis kunna hyra ut upp till halva sin privatbostad skattefritt och det borde införas ett avdragsgillt bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar upp till ett visst belopp, för att finansiera en del av sin första bostad. Det är fullt möjligt att få fart på bostadsbyggandet, så att företagens konkurrenskraft stärks och fler människor får en bostad att kalla sitt hem, men då behövs flera stora förändringar. Den första är att byta regering. Sverige behöver mer av borgerlig bostadspolitik – och vi har inte råd att vänta till 2018.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Läs debattartikeln i Norrköpings Tidningar: Släpp lös bostadsboomen

Sverige behöver 10 000 nya poliser

CC

Vi har utmärkt oss som ett av de europeiska länder som har allra lägst antal poliser per invånare jämfört med EU-snittet, men så kan det inte fortsätta. Sverige behöver fler poliser, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Sverige behöver mellan 1500 – 2500 nya poliser för att Polisen ska klara sin verksamhet, enligt rikspolischef Dan Eliasson. Orsaken är det omfattande flyktingmottagandet. Bråk och oroligheter på asylboenden, ökad arbetsbelastning för gränspolis och behov av ökad inre utlänningskontroll är bara några av konsekvenserna. Det förhöjda terrorhotet mot Sverige uppges också vara en anledning till att rikspolisstyrelsen lämnat in en begäran till regeringen om resursförstärkningar.

Det var hög tid att rikspolischefen tog bladet från munnen. Polisen har varit underfinansierad och underdimensionerad under lång tid. Rapporterna om poliser som går på knäna har strömmat in och situationen har förvärrats under det senaste året. Samtidigt ska sägas att exempelvis låg andel personuppklarade brott var ett stort problem i Sverige redan långt före både flyktingkris och ökade terrorhot från islamistisk extremism.

Det är helt rätt av rikspolisstyrelsen att begära mer resurser av de skäl som angetts, men begäran kommer för sent och får rikspolischefen att framstå som en blygsam man med låga anspråk. KDU har betydligt högre ambitioner när det kommer till rättvisa, lag och ordning. Vi menar att en mycket större satsning hade behövts, alldeles oavsett flyktingsituationen och ökade terrorhot. Sverige skulle snarare behöva 10 000 nya poliser.

Sverige ska vara ett tryggt land där människor kan leva och röra sig fritt på gator och torg utan att känna oro för sin egen säkerhet eller för att någon i familjen ska utsättas för brott. Bäst förutsättningar för det skapas genom starka och trygga familjer i kombination med ett robust rättsväsende och en stark polis som effektivt bekämpar brott och förmår att resa sig mot den organiserade brottsligheten – till skydd för människors liv, frihet och egendom.

När brott begås mot medmänniskor uppstår en moralisk obalans som kräver att gärningsmannen också avtjänar ett rättvist straff. Straffet måste då stå i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret utsatts för, och därför arbetar vi exempelvis för hårdare straff för vålds- och sexualbrott. En förutsättning för att brottslingar ska kunna dömas till rättvisa straff är dock att de döms över huvud taget. Fler poliser skulle ge bättre förutsättningar för fler uppklarade brott och innebära att fler som utsätts för brott får möjlighet att uppleva att rättvisa skipats.

KDU har arbetat för fler poliser i över ett decennium. Vi har gjort det för att fler ska känna trygghet i vardagen, för att polisen ska komma när man ringer och för att rättvisan kräver fler uppklarade brott. Behovet av ökad polisiär närvaro i svenska förorter för att stävja brottslighet och social oro, situationen på våra asylboenden, behovet av att säkra rikets gränser och att illegala invandrare lämnar landet samt vår vilja till intensifierad kamp mot våldsbejakande extremism och islamistisk terrorism, har inte fått oss att ändra ståndpunkt. Tvärtom så har den stärkts.

Under lång tid har svenska politiker prioriterat höga bidrag och ständigt ökande offentliga åtaganden på bekostnad av grundläggande statliga samhällsfunktioner som polis och rättsväsende. Verkligheten har dock hunnit ikapp. Nu krävs en omställning. Vi har utmärkt oss som ett av de europeiska länder som har allra lägst antal poliser per invånare jämfört med EU-snittet, men så kan det inte fortsätta. Sverige behöver fler poliser.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU

Läs debattartikel i Nya Wermlandstidningen: Det behövs 10 000 nya poliser