KDU: Stryp stödet till studieförbundet Ibn Rushd

presskonferens-192

Det är oacceptabelt hur islamister i Sverige under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten. När nu stödet dras in till Sveriges Unga Muslimer, bör även stödet till studieförbundet Ibn Rushd dras in, skriver Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

Islamismen utgör ett allvarligt hot mot Sverige. Den begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar och hotar hela vår demokrati. Islamismen står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle eftersom islamisterna anser att staten ska underställas Allah och de lagar som man menar att han har skapat. Dessa brukar kallas sharia. Sverige och alla andra västerländska demokratier saknar därmed legitimitet enligt islamisternas förvridna världsbild.

Överallt i världen där islamister ges inflytande ser vi hur friheten begränsas. I Egypten förespråkade islamistiska ”Muslimska brödraskapet” kraftfulla hinder mot kvinnors frihet att resa och att arbeta utan sin mans tillstånd. Våldtäkt legaliserades inom äktenskapet och de ville också förhindra kvinnor att få gifta sig med en icke-muslim. Inofficiellt sanktionerades också kvinnlig könsstympning.

Islamismen finns och frodas även här hemma i Sverige. Också Muslimska brödraskapet finns representerade i vårt land, exempelvis genom Islamiska förbundet i Sverige (IFIS). En annan organisation med kopplingar till Muslimska brödraskapet är Sveriges Unga Muslimer (SUM). Fram tills nu har Sveriges Unga Muslimer finansierats med hjälp av svenska skattemedel. Nu är det slut med det. Organisationen har fått avslag på sin bidragsansökan med motiveringen att de bedriver en verksamhet som inte respekterar demokrati och jämställdhet samt på grund av kopplingarna till Muslimska brödraskapet.

Det strypta bidraget till Sveriges Unga Muslimer är ett viktigt första steg, men vi i KDU kräver fler steg för att rensa bort bidrag till organisationer med islamistiska eller odemokratiska kopplingar. Vad gäller Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer så tillhör båda nämligen studieförbundet Ibn Rushd. I flera fall råder personunion mellan de båda organisationerna och studieförbundet när det kommer till ledande företrädare. KDU kräver därför nu att också Ibn Rushd ska förlora sitt offentliga stöd.

Vårt besked till landets islamister är tydligt. Sverige ska fortsätta att vila på de goda traditionella värderingar som historiskt har gjort vårt land starkt. Det handlar om västerländska värderingar och värden som religionsfrihet, demokrati och jämställdhet. Vi kommer aldrig att kompromissa om detta och vi viker oss aldrig för islamismen. I vårt land är det enskilda människor själva som fattar beslut om man vill bära slöja eller vem man vill gifta sig med. Det ska dessutom kunna ske utan rädsla för omgivningens reaktioner. Den som kommer till Sverige eller vill forma sin framtid här behöver anpassa sig efter detta om vår samhällsgemenskap skall kunna hålla samman.

Vi i KDU kommer att göra allt vad som står i vår makt för att på bred front motverka islamism, hedersförtryck och parallellsamhällen. Islamismen utgör ett av vår tids största hot mot det fria samhället och det är oacceptabelt hur islamister under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten. Inte en skattekrona ska sponsra islamism!

Christian Carlsson

förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs artikeln på SVD Opinion: Stryp stödet till Ibn Rush 

Annonser

KDU: Varken feminist eller islamist

varken-feminist-eller-islamist

Idag presenteras KDU:s senaste kampanjer ”Välkommen till Sverige?” och ”Varken feminist eller islamist!”. Här berättar jag mer om jämställdhetskampanjen ”Varken feminist eller islamist”. 
 
Jämställdheten i Sverige är hotad. Den hotas från vänsterfeminister som genom kvotering är beredda att frångå principen om lika möjlighet oavsett kön. Detta i syfte att uppnå en slags falsk statistisk jämställdhet.
 
Vi i KDU menar att verklig jämställdhet istället handlar om respekt och lika möjligheter. Det borde därför också vara en självklarhet att kompetens och inte kön ska avgöra vem som får en utbildningsplats, ett jobb eller ett styrelseuppdrag. Kvotering är diskriminering och vi tänker därför fortsätta att stå upp mot vänsterfeminismen för att försvara verklig jämställdhet.
 
Feministerna utgör dock inte det enda hotet mot jämställdheten. Jämställdheten hotas också av islamism och hederskultur i våra förorter samt av personer som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp. Dessa hot måste bekämpas med full kraft.
 
Överallt i världen där islamister ges inflytande ser vi hur friheten begränsas för kvinnor. I Egypten förespråkade islamistiska ”Muslimska brödraskapet” kraftfulla hinder mot kvinnors frihet att resa och att arbeta utan sin mans tillstånd. Våldtäkt legaliserades inom äktenskapet och de ville också förhindra kvinnor att få gifta sig med en icke-muslim. Inofficiellt sanktionerades kvinnlig könsstympning.
 
Vårt besked är tydligt. I Sverige är det enskilda människor själva som fattar beslut om man vill bära slöja eller vem man vill gifta sig med. Det ska dessutom kunna ske utan rädsla för omgivningens reaktioner. Den som kommer till Sverige eller som vill forma sin framtid här behöver anpassa sig efter detta. Sverige ska fortsätta vila på de goda traditionella värderingar som historiskt har gjort vårt land starkt. Det handlar om västerländska värderingar och värden som religionsfrihet, demokrati och jämställdhet.
 
Vi kommer aldrig att kompromissa om detta och vi viker oss aldrig för islamismen.
Christian Carlsson
Förbundsordförande för KDU
 
Kampanjen i korthet:
1. Jämställdhet handlar om lika möjligheter – inte lika utfall
2. Lika lön för lika arbete – en självklarhet
3. Både män och kvinnor och deras livsval ska respekteras.
4. Sverige ska fortsatt vila på västerländska värderingar
5. Bekämpa hedersvåld och hederskultur
6. Bättre brottsofferstöd
7. Hårdare straff för vålds- och sexualbrott
8. Utvisa utländska sexualbrottslingar
9. KDU säger nej till kvotering av utbildning, styrelser etc.
10. Valfrihet för familjen – föräldrar, inte politiker ska bestämma barnomsorg och fördelning av föräldraförsäkringen

Jämställdhet i skolan

IMG_0189-0

För oss handlar jämställdhet om att både kvinnor och män ska bemötas med värdighet och respekt. Det handlar också om att alla människor ska ha samma möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential samt att göra egna livsval, oavsett kön. Det handlar om lika möjligheter, inte nödvändigtvis om lika utfall.

Vid torsdagens möte med utbildningsnämnden behandlades ett remissvar till ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86”. Betänkandet berör frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män, och flera relevanta perspektiv förs fram. Sveriges kommuner har exempelvis ett stort ansvar som arbetsgivare när det kommer till att kartlägga och bekämpa osakliga löneskillnader och diskriminering på arbetsmarknaden.

I betänkandet föreslås också att ett särskilt jämställdhetsmål med inriktning mot utbildning ska utformas. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara en självklar del av den värdegrund som ska genomsyra hela skolans verksamhet och ett särskilt jämställdhetsmål med inriktning mot utbildning kan också vara positivt, under förutsättning att det utformas på rätt sätt och med rätt utgångspunkt.

För oss kristdemokrater handlar jämställdhet om att både kvinnor och män ska bemötas med värdighet och respekt. Det handlar också om att alla människor ska ha samma möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential samt att göra egna livsval och forma sin vardag, oavsett kön. Vi ser även stora fördelar med en jämnare könsfördelning inom exempelvis gymnasieskolans program och inriktningar samt vid svenska universitet, men vi vill samtidigt betona att jämställdhet främst handlar om lika möjligheter, inte nödvändigtvis om lika utfall mellan de stora kollektiven.

Det faktum att  SOU 2015:86 kritiserar den nuvarande föräldraförsäkringens utformning är beklagligt och vittnar dessvärre om att Jämställdhetsutredningen delvis genomsyras av en annan syn på jämställdhet än vår egen. Samtidigt ställer vi oss mycket kritiska till utredningens förslag om att införa en ny jämställdhetsmyndighet. Mer behöver göras på området, men vi delar inte alls uppfattningen att ytterligare en statlig myndighet är vad Sverige behöver för att öka jämställdheten.

Christian Carlsson (kd), Gruppledare i Utbildningsnämnden

Det stinker vänsterfeminism

Felicia_CC

”Det hela är ett fullständigt horribelt förslag som stinker både vänsterfeminism och unken kvinnosyn”, skriver Christian Carlsson och Felicia Sundmark (KDU) om förslaget att kvinnor som studerar it på universitetet ska få sina studieskulder avskrivna.

I Sverige är it-sektorn avgörande och programmerare har redan blivit en av de största yrkesgrupperna. Andelen kvinnor i branschen är dock låg och minskar samtidigt som nära hälften av de svenska it-utbildningarna har mindre än 15 procent kvinnliga studenter.

För att råda bot på detta har Digitaliseringskommissionen nu föreslagit för it-minister Mehmet Kaplan (mp) och regeringen, att kvinnor som studerar it på universitet ska få sina studieskulder avskrivna i samband med examen. Bidragsdelen ska dessutom ”nollställas” så att kvinnorna får möjlighet att gå en helt ny utbildning om de skulle ångra sitt studieval. Upp emot en miljard kronor beräknas kalaset få kosta, och tanken är att kvinnor ska ha rätt till de lånefria studierna tills det att 30 procent av de it-studerande är kvinnor. Efter denna magiska gräns räknar kommissionen nämligen med att ”jämställdheten” fortsätter att öka av sig själv.

Det hela är ett fullständigt horribelt förslag som stinker både vänsterfeminism och unken kvinnosyn. Varför skulle exempelvis risken vara så mycket större att kvinnor fattar fel beslut och ångrar sitt studieval att det berättigar att staten erbjuder diskriminerande särlösningar? Mest skrämmande är dock att kommissionen, likt värsta sortens socialistiska radikalfeminist, stirrat sig blind på den ”materiella jämställdheten”, dvs. lika utfall för de stora kollektiven män och kvinnor, så att man inte ser hur de egna förslagen samtidigt skulle slå sönder den ”formella jämställdheten”, dvs. lika möjligheter för enskilda oavsett kön.

Jämställdhet handlar för oss i kristdemokrater om lika möjligheter oavsett kön, inte nödvändigtvis om lika utfall mellan de stora kollektiven. Digitaliseringskommissionens förslag är därför ur vårt perspektiv ett tydligt exempel på könsdiskriminering. Det är fullständigt oacceptabelt och det faktum att förslaget läggs i jämställdhetens namn är inte någon förmildrande omständighet.

Digital teknik ökar i alla tänkbara sammanhang och it-branschen är en bransch där många av framtidens arbetstillfällen växer fram. Sverige behöver därför stärka sin konkurrenskraft på området och för att lyckas med det behöver vi rekrytera fler personer, även kvinnor. För att fånga upp it-intresserade tidigt vill vi i KDU se satsningar på it redan i grundskolan, vi anser att programmering ska läras ut från och med högstadiet och välkomnar olika typer av rekryteringskampanjer från branschen. Könsdiskriminering i det svenska utbildningssystemet för att göra statistiken vackrare för vänstersympatisörer med genusglasögon, det kommer vi dock aldrig att acceptera. Sverige styrs visserligen av en rödgrön regering – men förslaget att avskriva kvinnliga it-studenters skulder är så radikalt att vi trots det förväntar oss att it-minister Kaplan och regeringen omedelbart förpassar förslaget till papperskorgen.

Christian Carlsson (KDU), vice ordförande och utbildningspolitisk talesperson

Felicia Sundmark (KDU),  jämställdhetspolitisk talesperson

Läs debattartikeln på SVD: ”En helt oacceptabel könsdiskriminering”

Fett med socialism i Folkpartiets feminism

CC

”Folkpartiet liberalerna stryper nu, sakta men säkert, valfriheten för landets barnfamiljer. Senast genom att kvotera mera i föräldraförsäkringen.”, skriver Christian Carlsson, vice ordförande, KDU.

Inför valet förra hösten varnade vi i KDU för att vänsterfeminismen i Folkpartiet hotade en frihetlig familjepolitik. Vi fick rätt. Folkpartiet liberalerna stryper nu, sakta men säkert, valfriheten för landets barnfamiljer. Senast genom att kvotera mera i föräldraförsäkringen. En extra ”pappamånad” är dessvärre inte partiets första snedsteg. Sedan tidigare har det osmakliga vänsterprasslet resulterat i att valfrihetsreformen vårdnadsbidraget försvinner vid årsskiftet.

Det är viktigt för liberalerna att förneka föräldrar möjligheten att stanna hemma lite längre när barnen är små. Birgitta Ohlsson (fp) är bara en i raden av folkpartister som sagt att valfriheten i form av vårdnadsbidraget är en ”kvinnofälla” – som om kvinnor inte skulle ha förmåga att se ekonomiska konsekvenser av sina egna handlingar. Som om tid med barnen vore något skadligt och som om allt vi människor värdesätter här i livet skulle kunna reduceras till kronor och ören på ett lönekonto. Där har Birgitta Ohlsson och landets folkpartister fel, på varje punkt.

När Maria Arnholm (fp) nu senast skulle motivera varför Folkpartiet vill minska valfriheten i föräldraförsäkringen dagar så var svaret också häpnadsväckande.

”Jag vill att människor i Sverige oavsett kön eller könsidentitet ska vara ännu friare om tio år än i dag.”

I liberalernas Sverige ska alltså människor göras friare genom ökad statlig styrning och tvång – genom att minska människors valfrihet. Den frihetssynen är skrämmande lik socialisternas och det är en syn som vi kristdemokrater vill bekämpa. Staten kan nämligen inte ”befria oss från valfriheten”. Fria är vi istället när vi själva får välja och forma vår vardag.

I det här fallet handlar det rent konkret om att Folkpartiet vill att en större del av föräldraförsäkringen ska brinna inne för de föräldrar som är i behov av att överlåta föräldradagar mellan varandra för att barnet ska kunna få del av hela föräldraledigheten. Den ökade kvoteringen kommer dels att resultera i minskat inflytande för landets barnfamiljer, men dels också i att fler barn tvingas in i förskolan allt tidigare.

Vänsterliberalismen är vidrig därför att den säger sig förespråka frihet, men gör allt för att begränsa friheten för landets barnfamiljer. I dessa dagar jublar givetvis de som röstade Folkpartiet för att staten ska bestämma mer och familjer mindre, samt för att barnen ska vara mindre med sina föräldrar och mer på förskolan. Få av alla oss andra kan dock känna någon glädje över den förlorade valfriheten som ökad kvotering innebär.

Folkpartiets jämställdhetskamp handlar inte längre om lika möjligheter för enskilda utan om lika utfall för de stora kollektiven, precis som för vänstern. Ett namnbyte till Folkpartiet radikalfeministerna är det minsta väljarna nu borde begära, efter liberalernas svek att kvotera mera i föräldraförsäkringen. Det återstår att se om väljarna väljer att straffa Folkpartiet i nästa val, men en sak ska väljarna veta – folkpartiets feminism, innehåller fett mycket socialism.

Christian Carlsson, vice ordförande för KDU Sverige

Läs debattartikeln i Aftonbladet: Fett med socialism i Folkpartiets feminism

Behov av program mot hedersvåld

IMG_9091Det är dags att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus slutar att gömma sig bakom generella policy-dokument och formuleringar om feminism. Istället är det dags att visa handlingskraft. Stockholm borde införa ett särskilt program för stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill att Stockholms stad ska inrätta ett särskilt program mot hedersrelaterat våld. Det är fullständigt oacceptabelt att vissa barn i Sverige föds in i en hederskultur med värderingar som förnekar människor friheten att forma sitt eget liv och förverkliga sin potential.

För den som inte rättar sig efter hederskulturens destruktiva normer, väntar i värsta fall våld eller hot om våld. Det är dessvärre ett faktum att hederskulturen skördar liv. Vi kristdemokrater anser att arbetet mot hederskultur och hedersrelaterat våld bör ges ökad prioritet, och vi har inte direkt försvagats i vår övertygelse efter att ha kunnat konstatera hur förtryckande normer rotar sig allt djupare i vissa av våra Stockholmsförorter. Vi ser behovet av ett särskilt program mot hedersrelaterat våld.

Det är dock inte alla som ser behovet och den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms utbildningsnämnd är ett tydligt exempel. Vid föregående sammanträde med nämnden behandlades ett remissvar på en motion om att införa ett särskilt program mot hedersrelaterat våld. I det utlåtande som majoriteten ställde sig bakom framgick att man ser ”inget behov av ett särskilt program”. Beslutet är beklagligt, men det är också högst anmärkningsvärt.

Ett särskilt program mot hedersrelaterat våld skulle markera att Stockholms stad anser att kampen mot hedersvåld är prioriterad och det skulle leda till konkret handling. Det är ärligt talat dags att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus slutar att gömma sig bakom generella policy-dokument och formuleringar om feminism. Istället är det dags att visa handlingskraft. Stockholm borde ta fram en förnyad undersökning över hur många personer som lever utsatta för hedersrelaterat våld och införa ett särskilt program för stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Christian Carlsson (KD)
Gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholm

Frihetlig familjepolitik hotas

Vänsterfeminismen i Folkpartiet hotar en frihetlig familjepolitik och därför behövs ett starkt KD i Alliansen, skriver Christian Carlsson.

I dagens Sverige sliter många hårt för att få ihop vardagen. Arbetslivet ställer allt högre krav i kombination med upplevda förväntningar på perfektion när det kommer till alltifrån karriär och föräldraskap till relationen med vänner och sin partner. I en situation där tiden är knapp, de ekonomiska resurserna små och handlingsutrymmet i vardagen begränsade uppstår lätt bråk om tid och pengar.

Kristdemokraterna föreslår därför en frihetlig familjepolitik som gör det lättare att lägga livspussel. Vi vill förlänga föräldraförsäkringen och ge möjlighet till ett mer flexibelt uttag av den för att frigöra mer tid. Vi vill också införa barnomsorgspeng för den som vill ta hand om egna barn i hemmet eller exempelvis låta en dagmamma gör det. Det skulle öka människors frihet och innebära mer egenmakt i vardagen.

Vi är övertygade om att valfrihet i barnomsorgen och större utrymme i människors privatekonomi genom sänkta skatter skapar förutsättningar för starkare familjer och vill därför göra upp med den skruvade familjepolitik som gör att många människor känner maktlöshet i välfärdsstaten. Sverige behöver en frihetlig familjepolitik, och det är därför oroväckande att andra partier i Alliansen vill gå i rakt motsatt riktning.

Folkpartiet har under lång tid velat förneka föräldrar möjligheten att stanna hemma lite längre när barnen är små. De har sagt att valfriheten i form av vårdnadsbidraget är en kvinnofälla – som om kvinnor inte vore förmögna att se ekonomiska konsekvenser av sina egna handlingar. Som om tid med barnen vore något skadligt för den moderna människan och som om allt vi människor värdesätter här i livet skulle kunna reduceras till kronor och ören på ett lönekonto. Det är förstås strunt.

Man hade kunnat hoppas att ett liberalt parti som säger sig värna friheten också skulle stå för en frihetlig familjepolitik. Så är det dessvärre inte. När vi i SVT Agenda (2/2) hörde jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) tillsammans med Gudrun Schyman (Fi) argumentera för Folkpartiets vilja att kvotera mera i familjepolitiken visar det att dagens liberaler styrs av en radikalfeministisk agenda. Det är inte längre lika möjligheter för kvinnor och män som är målet för den folkpartistiska jämställdhetskampen utan lika utfall. Uppenbarligen är man dessutom beredd att offra individens frihet i den kampen.

Folkpartiets familjepolitik är en politik som inte syftar till att underlätta människors vardag utan till att styra över den. Det är en politik som försvårar i människors vardag. Vänsterfeminismen i folkpartiet hotar en frihetlig familjepolitik efter valet. Det är beklagligt men sant. Därför behövs ett starkt Kristdemokraterna i Alliansen efter nästa val. Kristdemokraterna är garanten för valfrihet och egenmakt i familjepolitiken.

Christian Carlsson, vice ordförande, KDU Sverige

Läs och kommentera debattartikeln i Nya Wermlandstidningen: Frihetlig familjepolitik hotas