Värna monarkin – ned med republikanerna

  

REPLIK: På Aftonbladet Debatt 5/1 kräver Aza Cheragwandi, förbundsordförande för Unga republikaner, att vår svenska monarki ska avskaffas. Han påstår felaktigt att ”I grunden står monarki i alla dess former emot en demokratisk utveckling” och beskyller sedan Sverige för att inte vara en demokrati. I vårt land, där all makt utgår från folket, framstår det inte bara som desperat utan också som ovärdigt, rent av oförskämt.

Sverige är en av världens äldsta monarkier. Den har förändrats över tid men Cheragwandi bortser helt från att vi demokratiskt har valt konstitutionell monarki som vårt statsskick, att dagens kung och drottning saknar makt över beslutsfattandet samt att det är konstitutionell monarki som utgör den demokratiska traditionen i vårt land.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) menar att Unga republikaners motstånd är otidsenligt. Det är en förlegad kvarleva från tider då kungar styrde enväldigt. Vi i KDU är istället stolta över Sverige, vår demokrati och vårt kungarike. 

Monarkin är en värdefull symbol för vårt land samt en länk till vår historia och vårt kulturarv som förenar oss med tidigare och kommande generationer. I och med att kungen står ovanför partipolitiken representerar han dessutom hela folket och kan, på ett bättre sätt än en president, fungera som samlande kraft för Sverige och stärka samhällsgemenskapen.

KDU står redo att försvara monarkin. Vi tänker inte låta Cheragwandis unga republikaner ta vare sig kungen eller vår framtida drottning ifrån oss!


Christian Carlsson, 
förbundsordförande

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs debattartikeln på Aftonbladet Debatt:
Värna monarkin – ned med republikanerna

Annonser

KDU: Stryp stödet till studieförbundet Ibn Rushd

presskonferens-192

Det är oacceptabelt hur islamister i Sverige under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten. När nu stödet dras in till Sveriges Unga Muslimer, bör även stödet till studieförbundet Ibn Rushd dras in, skriver Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

Islamismen utgör ett allvarligt hot mot Sverige. Den begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar och hotar hela vår demokrati. Islamismen står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle eftersom islamisterna anser att staten ska underställas Allah och de lagar som man menar att han har skapat. Dessa brukar kallas sharia. Sverige och alla andra västerländska demokratier saknar därmed legitimitet enligt islamisternas förvridna världsbild.

Överallt i världen där islamister ges inflytande ser vi hur friheten begränsas. I Egypten förespråkade islamistiska ”Muslimska brödraskapet” kraftfulla hinder mot kvinnors frihet att resa och att arbeta utan sin mans tillstånd. Våldtäkt legaliserades inom äktenskapet och de ville också förhindra kvinnor att få gifta sig med en icke-muslim. Inofficiellt sanktionerades också kvinnlig könsstympning.

Islamismen finns och frodas även här hemma i Sverige. Också Muslimska brödraskapet finns representerade i vårt land, exempelvis genom Islamiska förbundet i Sverige (IFIS). En annan organisation med kopplingar till Muslimska brödraskapet är Sveriges Unga Muslimer (SUM). Fram tills nu har Sveriges Unga Muslimer finansierats med hjälp av svenska skattemedel. Nu är det slut med det. Organisationen har fått avslag på sin bidragsansökan med motiveringen att de bedriver en verksamhet som inte respekterar demokrati och jämställdhet samt på grund av kopplingarna till Muslimska brödraskapet.

Det strypta bidraget till Sveriges Unga Muslimer är ett viktigt första steg, men vi i KDU kräver fler steg för att rensa bort bidrag till organisationer med islamistiska eller odemokratiska kopplingar. Vad gäller Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer så tillhör båda nämligen studieförbundet Ibn Rushd. I flera fall råder personunion mellan de båda organisationerna och studieförbundet när det kommer till ledande företrädare. KDU kräver därför nu att också Ibn Rushd ska förlora sitt offentliga stöd.

Vårt besked till landets islamister är tydligt. Sverige ska fortsätta att vila på de goda traditionella värderingar som historiskt har gjort vårt land starkt. Det handlar om västerländska värderingar och värden som religionsfrihet, demokrati och jämställdhet. Vi kommer aldrig att kompromissa om detta och vi viker oss aldrig för islamismen. I vårt land är det enskilda människor själva som fattar beslut om man vill bära slöja eller vem man vill gifta sig med. Det ska dessutom kunna ske utan rädsla för omgivningens reaktioner. Den som kommer till Sverige eller vill forma sin framtid här behöver anpassa sig efter detta om vår samhällsgemenskap skall kunna hålla samman.

Vi i KDU kommer att göra allt vad som står i vår makt för att på bred front motverka islamism, hedersförtryck och parallellsamhällen. Islamismen utgör ett av vår tids största hot mot det fria samhället och det är oacceptabelt hur islamister under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten. Inte en skattekrona ska sponsra islamism!

Christian Carlsson

förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs artikeln på SVD Opinion: Stryp stödet till Ibn Rush 

Republikanism – en förlegad kvarleva 

Idag gifter sig prins Carl Philip med Sofia Hellqvist. För de flesta av oss är det en firandets dag. Men representanter från Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och Grön Ungdom (GU) väljer att hylla dagen genom att argumentera för att de och medlemmarna i vårt kungahus ska fråntas sina titlar och ämbeten i en debattartikel på SVT Opinion.

Enligt LUF och GU är monarkin en symbol för envälde och diktatur och det enda alternativet för äkta demokrater är enligt dessa kulturradikala ungdomsförbund att förespråka monarkins omedelbara avskaffande. För oss i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är det solklart att Sverige är ett modernt demokratiskt land. Den politiska makten innehas av regering och riksdag och utgår från folket.

Den konstitutionella monarkin är vår moderna demokratiska konstruktion. I den kompletterar monarken den politiska representationens uppgift. Monarkin har en unik möjlighet att verka som en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution som står ovanför parlamentarismen och något för hela det svenska folket att samlas kring i goda såväl som svåra tider.

Till skillnad från människor som lever i republiker är vi i Sverige förunnade en statschef som står bortom politiken och de polemiserande konflikter som genomsyrar den världen. Monarkin lyckas ena folket och samla större stöd än vad ens socialdemokratin lyckades med under sina glansdagar. En folkvald president skulle av politiska skäl omöjligt lyckas nå samma folkliga stöd som kungahuset.

Varje samhälle är i behov av kontinuitet. Där medverkar den kulturella gemenskapen till att stärka känslan av samhörighet. I tider av politisk turbulens blir monarkin en tradition som för människor närmre varandra och som stärker samhällsgemenskapen.

Vår monarki är en av världens äldsta och har dynamiskt anpassat sig i takt med de politiska och samhälleliga förändringar som ständigt pågår. Monarkin är en integrerad del av det svenska samhällsbygget.
Vår monarki förbinder nuvarande generationen med vår historia och är en symbol för det fantastiska samhälle som vi i Sverige under sekler byggt upp.

Ofta hörs röster från de som förespråkar att ersätta monarken med någon form av rotlös och historieföraktande symbolisk president. Det ter sig för oss absurt att föreslå att vi ska slösa skattepengar på en fånig popularitetsomröstning för ett presidentämbete utan politisk makt. Monarkens uppgift är ceremoniell och de funktioner regenten har är direkt kopplade till den historia som monarkin är en integrerad del av.

Det är inte monarkismen utan den kulturradikala republikanismen som är omodern. Den är en politisk kvarleva från tider då kungen hade enväldig makt. Det är dags för LUF och GU att vakna upp och inse att vi lever i ett modernt, demokratiskt samhälle. Monarkin är en del av detta och ska så förbli.

Vi vill avslutningsvis önska Hans kungliga höghet prins Carl Philip med Sofia Hellqvist all lycka i äktenskapet och välgång i sina ämbeten och uppdrag för Sverige.


Sara Skyttedal, Ordföande KDU Sverige

Christian Carlsson, Vice ordförande KDU Sverige

SVD Opinion: Monarkin är symbolen för vår moderna demokrati

Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

CC

På SvD Brännpunkt den 25 september skrev Kjell Magnusson att ”ett modernt samhälle hålls samman av strukturella faktorer, inte en gemensam kultur.” Vidare påstår han att de idéer om en gemensam värdegrund som varit populära i svensk politik skulle vara omöjliga att återupprätta.

Det är två felaktiga påståenden. Också ett modernt samhälle är i behov av en gemensam kultur och en gemensam värdegrund för att hålla samman och dessa idéer är inte omöjliga att återupprätta. Tvärtom är dessa idéer i allra högsta grad levande, exempelvis i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Vi kristdemokrater har talat om vikten av samhällsgemenskap och gemensam värdegrund sedan partiet bildades och redan Edmund Burke insåg vikten av känslan av gemenskap för att främja medmänsklighet, solidaritet och offervilja i ett samhälle. Idéerna om samhällsgemenskap och gemensam värdegrund var relevanta långt före vår tid, de är relevanta i vårt moderna samhälle och de kommer att vara relevanta i framtiden.

Kristdemokratiska ungdomsförbundets mål med politiken är att varje människa ska få möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap med andra. Vi strävar också efter ett samhälle där det råder solidaritet mellan människor och ansvarskänsla för gemenskapen. En sådan samhällsgemenskap rymmer etnisk och kulturell mångfald, men samhällsgemenskap är ingenting som uppstår ur tomma intet. Samhällsgemenskap kan inte reduceras till ”strukturella funktioner” och det kan inte heller reduceras till arbetslinje, språkkunskaper eller rättsstatliga principer. Också våra gemensamma referensramar – våra traditioner, vår historia och vår kultur spelar en stor roll.

Samhället måste också vila på en gemensam och fast värdegrund. Det finns vissa grundläggande värden som alla som vill forma sin framtid i Sverige måste ställa sig bakom för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman. Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer – värden som inte är förhandlingsbara.

Den som inte ställer upp på dessa grundläggande västerländska värderingar kan omöjligt räkna med att betraktas som en integrerad del av Sverige. Det är en helt avgörande gränsdragning för framgång för såväl den som invandrar till vårt land som för det svenska samhället som helhet.

Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället fungerar som värdefulla nycklar till integration, men målet med integrationspolitiken kan inte stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Sverige behöver en högre ambition med integrationen. Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga 1) identifierar sig som svenskar, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund.

För oss i KDU är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken och vi menar att vår kultur, svenska traditioner och vår västerländska värdegrund i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Det är vår övertygelse att förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

CHRISTIAN CARLSSON

vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera debatatrtikeln på SVD Opinion: Traditioner verktyg för ökad integration

Sverige behöver en högre ambition med integrationen

Målet för integrationspolitiken kan inte stanna vid svenska språket eller ett arbete. Invandrarens identifikation som svensk och ansvarskänsla inför samhällsgemenskapen måste istället vara det övergripande målet, menar Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) i Svensk Tidskrift.

Invandringstakten till Sverige är i dag mer än dubbelt så hög som för tio år sedan och enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) utgjorde personer med utländsk bakgrund drygt 20 procent av befolkningen år 2013. På grund av fruktansvärda situationer i omvärlden söker allt fler asyl i Sverige och allt fler får också bifall. Under 2013 stod Sverige ensamt för cirka 20 procent av alla beviljade asylansökningar i EU. Närmare 26 400 flyktingar beviljades under förra året asyl i Sverige enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är 300 fler än antalet i Tyskland och ungefär dubbelt så många som i Storbritannien. Faktum är att inget land i Europa beviljade så många asylansökningar som Sverige. Det totala antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige uppgick dock till 116 587 personer under samma period, varav de allra flesta var anhöriginvandrare.

Invandring utgör på många sätt en tillgång för Sverige. Vi behöver bli fler som arbetar för att vi ska klara vår framtida välfärd. Det är dock ingen hemlighet att ovan nämnda utveckling samtidigt gör att vårt land ställs inför en rad utmaningar. Vi har under lång tid haft stora problem med att integrera invandrare i det svenska samhället och mot bakgrund av det ser vi att invandrings- och integrationsfrågorna vuxit i betydelse för stora grupper medborgare. Allt fler medborgare har börjat ställa frågan vad som är målet med integrationspolitiken och vart svensk invandringspolitik egentligen är på väg.

Det är i ett sådant läge oroväckande att ”integration” och ”integrationspolitik” har blivit överflödiga begrepp för vissa politiker och opinionsbildare. Socialdemokraternas partistyrelse skrev exempelvis i ett motionssvar till sin egen kongress att ”Integration är ett problematiskt begrepp som partistyrelsen helst inte vill använda”. Det är att förringa betydelsen av en integration värd namnet.

Ett annat exempel på det är Kifah Qasem Mohammads artikel på DN debatt den 30 juli 2014 där han argumenterar för en stat som avskaffar alla gemensamma referensramar som samlat det svenska samhället och i stället förhåller sig fullständigt neutral till kultur, religion och tradition. Konsekvensen skulle bli att det offentliga inte längre får markera ut högtider som jul och midsommar och i skolorna kommer man inte längre att få sjunga traditionella sånger och psalmer. På det särskilda boendet som drivs av kommunen måste påskbordet dras in och det gula korset som står tecknat på Sveriges fana skulle bli en omöjlighet.

Väljarna förtjänar mot bakgrund av ovanstående svar på sina frågor om svensk invandrings- och integrationspolitik. Om inte alla partier är tydliga med sin syn på invandring eller vad som är målet med svensk integrationspolitik är det föga värdefullt att vare sig diskutera invandringens volym eller språk- och medborgarskapstest, instegsjobb, ytterligare satsningar på svenska för invandrare (SFI) eller helt andra reformer som skulle kunna leda till en bättre integration.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) förespråkar inte fri invandring, men vi är inte heller för stängda gränser. Vi anser att det faktum att människor bosätter sig i Sverige för att arbeta och forma sin framtid är något positivt. Det är med vår människosyn också självklart att Sverige precis som andra länder har ett moraliskt ansvar att erbjuda skydd åt människor som flyr undan krig och förföljelse tills det att de kan återvända. Om de därefter hellre väljer att stanna i Sverige för att arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd istället för att återvända hem så välkomnar vi det och förväntningarna på dem blir då desamma som för andra invandrare.

Vad gäller integrationspolitiken instämmer vi i att svenska språket och arbete är nycklar till en god integration, men vi är också tydliga med att målet med integrationspolitiken inte kan stanna vid kunskap i svenska språket eller ett arbete. Sverige behöver en högre ambition med integrationen. Det långsiktiga målet måste istället vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personerna i fråga 1) identifierar sig som svenskar, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund. För oss är det självklart att samhällsgemenskap ska vara vägledande för integrationspolitiken.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets mål med politiken är att varje människa ska få möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap. Vårt mål är också ett samhälle där det råder solidaritet mellan människor och ansvarskänsla för gemenskapen. En sådan samhällsgemenskap rymmer etnisk och kulturell mångfald, men den måste också vila på en fast värdegrund. Det finns vissa grundläggande värden som alla som vill forma sin framtid i Sverige måste ställa sig bakom för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman – värden som inte är förhandlingsbara. Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer.

Den som invandrat till Sverige utan att ställa upp på dessa grundläggande västerländska värderingar kan omöjligt räkna med att betraktas som en integrerad del av Sverige. Det är en helt avgörande gränsdragning för framgång för såväl den som invandrar till vårt land som för det svenska samhället som helhet. De kulturrelativistiska resonemang som säger att ”det finns inte bra och dåliga kulturer utan bara olika kulturer” är redan förbrukade. Påståendet leder inte bara svensk integrationspolitik mot en avgrund. Det är också felaktigt, vilket blir extra tydligt med beaktande av företeelser som hederskultur och sharialagar.

Vi kristdemokrater har talat om samhällsgemenskap som ett centralt begrepp sedan partiet bildades och redan Edmund Burke såg vikten av denna känsla av gemenskap för att främja medmänsklighet och offervilja i ett samhälle. Samhällsgemenskap är dock ingenting som uppstår ur tomma intet och det är inget som kan reduceras till arbetslinje, funktionalitet, språkkunskaper eller rättsstatliga principer. Också våra gemensamma referensramar – våra traditioner, vår historia och vår kultur spelar en stor roll.

Det krävs kraftansträngningar för att Sverige bättre ska lyckas med sin integrationspolitik. Jobb, kunskap i svenska språket och det civila samhället fungerar som värdefulla nycklar till integration men KDU menar också att vår kultur och svenska traditioner i högre grad skulle kunna fungera som verktyg. Det är nämligen vår övertygelse att förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur både underlättar integration in i det nya samhället och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Vi har alla i egenskap av politiker, arbetsgivare, skolkamrater, föreningsaktiva, medborgare eller medmänniskor ansvar för att se till att ovan nämnda nycklar till integration och den svenska samhällsgemenskapen erbjuds. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet menar dock att invandrarens identifikation som svensk, medborgarens ansvarskänsla inför samhällsgemenskapen och dess fasta värdegrund i fortsättningen måste vara det övergripande målet för såväl regeringens integrationspolitik som vår gemensamma strävan mot ett Sverige som håller samman.

Christian Carlsson,vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs och kommentera debattartikeln på Svensk tidskrifts hemsida: Sverige behöver en högre ambition med integrationen

Jultraditioner i skolan, självklart!

”För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor”

I dag är det luciadagen och runt om i staden har människor samlats för att med ljus och sång fira Sankta Lucia. Vi kristdemokrater tycker att det är en självklarhet att också Solnas skolor ska få bevara jultraditionerna i skolan.

Traditioner och högtider är bra därför att de för oss närmre varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. Det finns exempel från andra delar av landet där rektorer tidigare ifrågasatt luciafirandet, förbjudit barn att pyssla med änglar och där skolans lokaler rensats från adventsljusstakar och julstjärnor i fönstren. Orsaken skulle då vara att det är fråga om kristna traditioner.

Kristdemokraterna anser istället att det är viktigt att skolan uppmärksammar traditioner och vårt kulturarv. Detta för att barn och unga ska få en bättre förståelse för våra rötter och Sveriges gemensamma historia. Dessutom kan vår svenska kultur fungera som en viktig nyckel till integration för människor som invandrat till Sverige. Betydelsen av att uppmärksamma traditionella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas.

Självklart ska det också vara möjligt för skolor att fira högtider i kyrkan, liksom att sjunga julpsalmer. Det tycks ha blivit en årlig tradition för vissa att två gånger om året ifrågasätta skolavslutningar i kyrkan, men det är fullt rimligt att elever som går på julledighet också får kännedom om varför vi firar jul i Sverige och hur ett julfirande i kyrkan går till. För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor samtidigt som den som inte önskar delta ska kunna avstå. På så vis säkras möjligheten att bevara älskade traditioner. Kristdemokraternas besked inför valet nästa år är att det fortsatt ska finnas möjlighet för Solnas skolor att bevara våra jultraditioner.

Med de orden vill vi i KD Solna önska en fortsatt trevlig luciadag!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare,Solna

Alliansvänner för republik är en skam för svensk borgerlighet

Som bärare av det svenska kulturarvet är kungahuset en viktig länk till vår historia – men förenar oss också med kommande generationer. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken representerar statschefen idag hela svenska folket. Det är dags för landets republikaner att vakna upp och inse att Sverige faktiskt styrs av riksdagen och regeringen, skriver Christian Carlsson, KDU, i en replik till Alliansvänner för republik.

Några medlemmar av de fyra allianspartierna deklarerade nyligen (SVT Debatt, 4/4) att de bildat vad de kallar Alliansvänner för republik. De hävdar att ”Monarkin är en skamfläck för Sverige, en rest från tiden då vi var en diktatur. Men den ideologiska debatten om statsskicket lyser med sin frånvaro, särskilt bland allianspolitiker.”

Mot bakgrund av detta vill man alltså avskaffa en av Sveriges grundlagar och rasera en av hörnstenarna i det svenska statsskicket?

Visst stämmer det att diskussionen kring Sveriges statskick inte är speciellt levande inom borgerligheten. Anledningen till detta är dock inte avsaknaden av debattvilja. Det handlar istället om att det finns en bred uppslutning kring monarkin både inom borgerligheten och hos det svenska folket i allmänhet. Orsakerna till detta är många.

Sverige är en av världens äldsta monarkier och den grundar sig på mer än tusenåriga traditioner. Vår monarki är en praktfull symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över.

Varje samhälle är i behov av kontinuitet, viss kulturell gemenskap och en känsla av samhörighet. I en tid då Sverige genomgått stora förändringar på relativt kort tid och mycket skiljer oss åt är monarkin en tradition som för människor närmre varandra och som stärker samhällsgemenskapen. Monarkin är alltså en viktig komponent i ett samhälle byggt på gemenskap och förståelse mellan grupper i samhället.

Styrkan i monarkin ligger i att den är en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution som står ovanför parlamentarismen och den grå vardagen och något för svenska folket att samlas kring och sluta upp bakom i goda såväl som svåra tider.

I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så representerar statschefen idag hela svenska folket. Det gäller alla medborgare oavsett politisk färg. Något sådant skulle vara omöjligt i en republik där statschefen istället utses genom politiska val. Det finns således ett egenvärde i att hålla den nationella symboliken och statschefens ämbete åtskilda från den politiska makten, så som i vår monarki.

Som bärare av det svenska kulturarvet är monarkin också en viktig länk till vår historia och vårt kulturella arv. Monarkin förenar oss med tidigare och kommande generationer. Monarkin är en del av vår historia – och den är också framtiden. Denna typ av enande symboler är viktiga för samhällsgemenskapen, vilket vi unga kristdemokrater betonar.

Republikanismen, däremot, är omodern. Den är en förlegad kvarleva från en svunnen tid då kungar styrde enväldigt. Det är dags för republikaner att vakna upp och inse att Sverige faktiskt styrs av riksdagen och regeringen. Monarkin har dessutom ett starkt folkligt stöd och vårt svenska kungahus är värdiga representanter för Sverige.

Monarkin är därför ingen skamfläck för Sverige, utan något människor i Sverige kan känna stolthet över. Däremot är Alliansvänner för republik ingenting annat än en skamfläck för svensk borgerlighet.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för KDU Sverige
 

Läs och kommentera artikeln på SVT Debatt! Alliansens republikaner är en skam för svensk borgerlighet